Algemene voorwaarden My Add On BVBA (webshop B2C)

 

Op de webshop van My Add On BVBA, https://www.myaddon.be/, kan u producten bestellen die het leven van een rolstoel – of krukkengebruiker makkelijker maakt. Zoals elke webshop zijn een aantal voorwaarden van toepassing op onze online verkoop.

 

Deze voorwaarden gaan uit van :

My Add On BVBA (Hierna My Add On)
Leo De Béthunelaan 44/1,
9300 Aalst,
BE0676.537.782

info@myaddon.be

+32479/744324

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, en/of andere overeenkomsten met My Add On, met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden tenzij er uitdrukkelijk een andersluidende overeenkomst tussen de Klant en My Add On wordt opgemaakt.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door My Add On, updates worden gepubliceerd op de website.

 

De Klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden en privacy policy van My Add On. Deze privacy policy kan u tevens op onze website terugvinden.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. U moet hier of op uw website alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de Klant zal moeten betalen vermelden. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, moet u het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn vermelden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Een digitaal aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. My Add On heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden aan te passen.

 

Wanneer u als Klant ingaat op het huidige aanbod of inschrijft, de voorwaarden accepteert en u vervolgens een bevestiging krijgt van My Add On is dit bindend voor u.

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Add On niet. My Add On is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. My Add On is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

My Add On kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

via kredietkaart

via bankkaart

via overschrijving op rekeningnummer BE62 0689 0639 0861

via PayPal

via iDeal

My Add On is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden gratis geleverd in België door B-post vanaf het bedrag van €25,00. Voor leveringen in de rest van Europa (enkel volgende landen: LU NL FR DE IT ES SE DK AT FI PL) dient een opleg te worden betaald ter waarde van de standaard verzendingskost per gewicht per land bepaald door B-post. Leveringen buiten Europa zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van My Add On. My Add On doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan My Add On.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door My Add On was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van My Add On.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van My Add On te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij My Add On.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant My Add On BVBA, Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst, info@myaddon.be, +32479744324 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: “De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.myaddon.be

Indien de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Let op!: Indien u als onderneming de klant de mogelijkheid biedt om het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op uw website elektronisch in te vullen en te verzenden, moet u de consument onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping meedelen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan My Add On heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan My Add On BVBA, Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst, info@myaddon.be, +32479744324 ; De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien u de klant aanbiedt dat u zelf de goederen gaat afhalen bij de Klant; kan u stellen: “Wij zullen de goederen afhalen.”

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt My Add On zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal [Naam onderneming] alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat My Add On op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan My Add On wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door My Add On geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

My Add On betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

overeenkomsten waarbij de klant My Add On specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de My Add On klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan My Add On.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant My Add On zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van My Add On is bereikbaar op het telefoonnummer +32479/74 43 24, via e-mail op info@myaddon.be of per post op het volgende adres Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover My Add On beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 120 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt My Add On zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

My Add On verwerkt uw persoonsgegevens onder meer om haar diensten en producten nog beter op uw wensen te kunnen afstemmen en u gelijkaardige aanbiedingen te kunnen doen.  Als klant gaat u akkoord met onze privacypolicy die u kan vinden op de website.

Indien u bijkomende vragen heeft kan u altijd contact opnemen met ; info@myaddon.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, My Add On heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze cookies worden via een pop-up geïdentificeerd via een plug-in. Daarbij heeft u de keuze deze cookies uit te schakelen.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Deze bepaling wordt in onderling overleg en binnen een redelijke termijn vervangen door een andere bepaling die het doel van de ongeldige/nietige bepaling zoveel als mogelijk is benaderd en wel is toegelaten.

Het nalaten op gelijk welk moment door My Add On om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van My Add On. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de bevoegde rechtbanken van de zetel van My Add On bevoegd.

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: My Add On, een BVBA met maatschappelijke zetel te Leo De Béthunelaan 44/1, 9300 Aalst, BTW BE0676.537.782:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

 

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wettelijke garantie gegeven door de eindverkoper: het consumptiegoed valt onder garantie gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering ervan en kan niet beperkt worden door de verkoper

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pllanguage=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(”))#Art.IX.1)

Commerciële garantie (of fabrieksgarantie) = niet wettelijke maar door de partijen overeengekomen garantie gegeven door de eindverkoper of door de producent. Deze mag de wettelijke garantie van de consument niet beperken (art. 1649septies BW).

#