Algemeen

 

Deze privacypolicy is van toepassing vanaf 1 januari 2021 en gaat uit van My Add On BVBA (Hierna My Add On), met zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 44/1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0676.537.782.

 

My Add On maakt krukken en rolstoelen comfortabeler aan de hand van haar producten.

 

My Add On levert bijzonder veel inspanningen om (persoons)gegevens te beschermen. Tijdens uw contact met My Add On  kan het voorkomen dat  u persoonlijke informatie van uzelf, gelieerde medewerkers of zakelijke partners met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf, …  (zoals namen, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn “persoonsgegevens”.

 

Door gebruik te maken van de  site, een overeenkomst aan te gaan of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten of wanneer u een product bestelt, aanvaardt u de gebruiken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

 

 

De verwerking van persoonsgegevens

 

My Add On  als Verwerkingsverantwoordelijke

 

 

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit  voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel:  onder meer logistieke diensten en customer service hieromtrent.

 

De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat dienstig is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. 

De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen;  My Add On  verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere  voor de volgende doelen:

 

 • Klantenbeheer en klantendienst, eventueel via platform met aanvaarding gebruiksvoorwaarden;
 • Informatie te bezorgen over onze professionele en sociale activiteiten, of ander gelijkaardig onderwerp dat u kan aanbelangen;
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en platformen;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en optimalisatie/evaluatie van deze laatste;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, maar dit steeds duidelijk is naar de betrokkene toe;

 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

 

My Add On zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een  proportionele wijze gebeurt.  U kan hierover informatie vragen aan uw contactpersoon van de onderneming. My Add On opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen.  

 

 

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

 

Om de cookies, vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) en bijbehorende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool ‘Real Cookie Banner’. Details over hoe ‘Real Cookie Banner’ precies functioneert, vind je op https://devowl.io/rcb/data-processing/. De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context wordt geleverd door Art. 6 (1) lit. c GDPR en Art. 6 (1) lit. f GDPR. Ons rechtmatig belang betreft het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het tot stand komen van een contract. Je bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als je geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen we je toestemmingen niet beheren.

 

My Add On  als Verwerker

 

 

Met betrekking tot de verwerking van eventuele persoonsgegevens van de Klant, kan in bepaalde gevallen de Klant de rol van “Verwerkingsverantwoordelijke” en My Add On  de rol van “Verwerker” hebben, zoals beschreven in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).  De persoonsgegevens van de klant/professionele partner beperken zich tot eventuele persoonsgegevens die worden opgegeven in de orders of persoonsgegevens die worden meegedeeld in kader van evalutaties, herstellingen of in het kader van onze diensten.  

 

My Add On zal deze persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de klant en/of in overeenstemming met de levering van de diensten uit de overeenkomst tussen My Add On  en de klant, of zoals wordt vereist door de wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit. In dat laatste geval zal My Add On de klant vooraf informeren voor zover als mogelijk, tenzij de relevante wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit dat verbiedt.

 

De klant aanvaardt dat hij de primaire verantwoordelijke is voor de verwerking van Persoonsgegevens en volgt de verwerking van My Add On  op behoorlijke en juiste wijze op.  My Add On  zal, rekening houdende met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de klant in de mate van het mogelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR. De klant zal al deze  bijstandsprestaties vergoeden.

 

 • Bijstand inzake beveiliging van de verwerking (Artikel 32 GDPR).
 • Bijstand inzake datalek (Artikelen 33 en 34 GDPR) – My Add On informeert de klant zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
 • Bijstand inzake een Privacy Impact Assessment (Artikelen 35 en 36 GDPR) – Wanneer een soort verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voert de klant vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens conform artikelen 35 en 36 GDPR.

 

Bij de beëindiging van deze Overeenkomst zal My Add On , indien de Klant hierom verzoekt, de Persoonsgegevens en/of bestaande kopieën onmiddellijk teruggeven of vernietigen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. My Add On  zal bevestigen dat het dit heeft gedaan (behalve indien  een relevante wet of Autoriteit My Add On verplicht om een kopie van de Persoonsgegevens te bewaren). Voor alle duidelijkheid, niets in dit punt verplicht My Add On om kopieën van gegevens te vernietigen die het in eigen naam als Verwerkingsverantwoordelijke houdt.

 

My Add On zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een  proportionele wijze gebeurt.  U kan hierover informatie vragen aan uw contactpersoon van de onderneming. My Add On opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen.  

 

 

 

Rechten van de betrokkene

 

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@myaddon.be . Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als  betrokkene worden geïnformeerd. 

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

My Add On  heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan  MY ADD ON  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@myaddon.be

 

Aangaande minderjarigen

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan My Add On of rechthoudende derden.

 

 

 

 

Informatie op de website

 

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. My Add On  bezit het exclusieve copyright  en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van My Add On .

 

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kan ons platform geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerkt My Add On  deze gegevens niet.  My Add On verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

Aansprakelijkheid

 

 

Aansprakelijkheid Algemeen

 

Da aansprakelijkheid van My Add On is steeds beperkt tot de gevallen waarin het gedrag van My Add On een grote fout of bedrog zou uitmaken.  De totale aansprakelijkheid van My Add On zal in ieder geval niet groter kunnen zijn dan het totale bedrag aan kosten dat door de klant/professionele partij betaald werd zoals bepaald in de relatie met de professionele partij met een maximum van 150 Euro en wordt beperkt tot de directe schade.

 

My Add On  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. My Add On  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

My Add On  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid als verwerker

 

De algemene bepaling inzake aansprakelijkheid is van toepassing op de acties van My Add On in hoedanigheid van Verwerker. De aansprakelijkheid van My Add On is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de GDPR. My Add On  is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld en deze kan gekwalificeerd worden als grote fout of bedrog. De aansprakelijkheid van My Add On  is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade.

 

 

 

 

Algemene bepalingen

 

Deze privacypolicy kan van tijd tot tijd  worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

 

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. 

 

Het privacybeleid bij My Add On  is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en  de Belgische rechtbanken, meer specifiek diegene territoriaal bevoegd bij de zetel van My Add On zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

#